top of page
  • Tanja Suomalainen

Koulutukseen panostettava vaikuttavilla ja pitkäjänteisellä toiminnalla


Koulutus on tärkeä investointi tulevaisuuteen. Osaamista kehittämällä voimme varmistaa, että Suomi on maa, johon kannattaa investoida nyt ja tulevaisuudessa. Suomi on jäänyt jälkeen koulutuksen rahoituksessa ja koulutustasomme on laskenut. Tarvitsemme vaikuttavia toimenpiteitä koulutuksen edistämiseksi. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan edistää, että Suomessa on maailman paras koulutus ja että opetukseen panostetaan.


Koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen kestävä perusta rakennetaan riittävällä perusrahoituksella ja innovaatiopanostuksilla sekä kehittämällä uusia rahoituslähteitä. Koulutuksen kehittämisen on oltava pitkäjänteistä ja vaikuttavaa. Meidän tuleekin huolehtia siitä, että Suomessa on jatkossakin maailman paras koulutus ja opetus. Koulutuksen kokonaisrahoitukseen tulee panostaa strategisesti pitkän tähtäimen, hallituskausien yli jatkuvalla ohjelmalla. Koulutuksen kehittämisen pitää olla pitkäjänteistä ja laadukasta sekä tutkimusperusteista. Tällä vaikutetaan koko yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen.


Meidän tulee panostaa osaaviin opettajiin kaikilla koulutusasteilla. Jotta alalle saadaan parhaat tekijät, opetus-, kasvatus- ja tutkimustyön, on oltava kaikilla asteilla vetovoimaista ja houkuttelevaa. Tästä syystä opettajien työoloihin ja työssä jaksamiseen tulee panostaa, ja jatkokoulutusta tulee tukea. Opettajilla tulee olla aikaa opettaa ja herättää innostusta sekä uteliaisuutta uuden oppimista kohtaan. Opetuksessa tulee hyödyntää digitalisaatiota, nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja monipuolisia oppisympäristöjä, ja niiden kehittämistä tulee edesauttaa. Näiden avulla pystytään vastaamaan sekä yksilöllisiin että yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Esimerkiksi perusopetuksessa valinnaisten aineiden kuten harvinaisempien kielten opetuksessa, voitaisiin kokeilla digitaalisia ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia. Koulutusjärjestelmän kehitystyötä on tehtävä tiiviissä yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.


Oppilaat tulee kohdata yksilöinä heidän heikkoutensa ja vahvuutensa huomioiden. Tuki ja apu tulee kohdistaa oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Oppimisen tukea tulisi olla tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Myös pienryhmäopetuksen tulisi olla mahdollista. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee varmistaa riittävät perustiedot ja -taidot, kuten luku-, kirjoitus- ja laskutaidot. Kokoomus ehdottaakin koulutuspoliittisessa ohjelmassaan, että perusopetusta tulisi vahvistaa lisäämällä vuosiviikkotunteja ja ”osaamistakuulla”. Osaamistakuun avulla määriteltäisiin valtakunnallisesti yhdenmukaiset osaamisen arviointikriteerit ja varmistettaisiin perustaitojen vähimmäisosaaminen, mikä toimisi edellytyksenä peruskoulun päättämiselle.


Korkeakoulutuksen tarjonnassa tulee panostaa korkeaan laatuun. Tätä voidaan edistää mahdollistamalla opetushenkilöstön jatkokoulutus, osallistuminen TKI (tutkimus-, kehitys, innovaatiotoimintaan) ja työelämäjaksot opetuspainotteisissa tehtävissä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintorakenteiden omaleimaisuus tulee säilyttää, että ne tuottavat profiililtaan erilaista osaamista. Ammattikorkeakoulujen ylemmän tutkinnon asemaa on vahvistettava ja tutkintonimikkeitä selkeytettävä. Myös ammattikorkeakoulutuksen TKI-toiminnalle on luotava rahoitusmekanismit, koska tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen TKI-rahoitus on vähäistä suhteessa yliopistojen rahoitukseen.


Koulutuksen ja kasvatuksen tulisi kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, jotta osaaminen kehittyy ja pysyy ajan tasalla alati muuttuvassa maailmassa. Koulutus on mahdollisuus luoda hyvää ja omannäköistä elämää. Vahva yleissivistys antaa pohjan tulevaisuuden taidoille ja todelliset edellytykset myös jatkuvalle oppimiselle. Lisäksi yksilölliseen kasvatukseen ja opetukseen tulee panostaa, koska ne auttavat omien vahvuuksien löytämisessä. Myös osaajapulaan voidaan vastata jatkuvalla oppisella. Jatkuva oppiminen on työssä tapahtuvan oppimisen lisäksi säännöllistä kouluttautumista tarpeiden mukaan. Sen avulla voidaan avata ovia osaamisen kehittämiselle läpi työuran. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi koulutusseteleitä, digitalisaation hyödyntämistä ja monipuolisia oppimisympäristöjä, erilaisiin elämäntilanteisiin ja työuran vaiheisiin sopivia opintomoduuleja sekä tehokasta työelämälähtöistä työvoima- ja täydennyskoulutusta.


Jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin oma into ja osaaminen kantaa! Laadukkaaseen koulutusjärjestelmään ja opeukseen panostamalla voidaan varmistaa, että osaaminen kehittyy ja jokaisella on mahdollisuudet pärjätä nyt ja tulevaisuudessa.

Comments


bottom of page